Privacyverklaring Ondernemersvereniging Bergharen Hernen Leur en Batenburg

Uw gegevens in vertrouwde handen

Bent u lid van onze vereniging of doet u zaken met ons? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Wij gebruiken ook cookies

Met cookies kunnen wij u informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die mogelijk bij u passen. U leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookiebeleid.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om:

• u als lid van onze vereniging te kunnen registreren.

• u als lid te kunnen benaderen in geval van activiteiten voor onze vereniging.

• een overeenkomst met u aan te gaan als wij bijvoorbeeld een dienst of product bij u afnemen.

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met u afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om zo goed mogelijk invulling te geven aan de doelstelling van onze vereniging.
Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

• brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen.

• ons contact via social media, zoals Facebook.

Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die?

Wij geven uw gegevens niet door aan derden.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website en de IT-systemen die we gebruiken zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. De bestuursleden gaan op een zorgvuldige manier om met uw gegevens.

Gevoelige gegevens

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens, ook al hebben wij die vrijwel niet vastgelegd in onze administratie. Het vastleggen van gevoelige gegevens beperkt zich tot:

• Uw bankrekeningnummer, dat bijvoorbeeld vermeld wordt op de bankafschriften in verband met de periodieke contributie die u betaalt als lid.

• Het bankrekeningnummer, dat bijvoorbeeld vermeld wordt op onze bankafschriften in verband met een dienst of product dat u aan onze vereniging levert, of een dienst of product dat wij aan u als partij leveren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens of maken wij uw gegevens anoniem. Als wij uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Onder andere:

• De Algemene Verordening Gegevensbescherming.

• De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

• De Telecommunicatiewet.

Uw rechten

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

• uw gegevens bij ons opvragen.

• uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.

• uw gegevens laten verwijderen.
Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.

• bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.
Als u bijvoorbeeld geen e-mails met bijvoorbeeld nieuws of diensten meer van ons wilt ontvangen. U kunt ons een brief of mail sturen om dat kenbaar te maken. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.

• uw toestemming stoppen.
Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer.

• uw gegevens overdragen.
Bijvoorbeeld wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.

• het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken.
Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten, of als u een vraag, tip of klacht heeft

Stuur ons een brief of een mail. Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw brief.

Ondernemersvereniging Bergharen Hernen Leur en Batenburg
Secretariaat
Kavelpad 4
6615 AR LEUR
www.ovbergharen.nl
secretariaat@ovbergharen.nl

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen deze privacyverklaring veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van d.d. 25 november 2019.